Ubezpieczenia biznesowe


Budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, środki obrotowe

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową całego majątku przedsiębiorstwa. W skład ubezpieczenia wchodzą następujące ryzyka:

  • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie mienia od wandalizmu /dewastacji
  • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych
  • Ubezpieczenie wartości pieniężnych
  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenie od utraty zysku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej. Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o szereg klauzul dodatkowych między innymi: OC pracodawcy, OC najemcy, OC za produkt i inne.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. Dotyczy szkód polegających na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania.