Ubezpieczenia indywidualne


Domy, mieszkania, domy w budowie i domy letniskowe.

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twoje mieszkanie lub dom oraz to, co w nim zgromadziłeś. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
  • Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia
  • Ubezpieczenie assistance dla domu

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie, zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski, w tym zabiegów i środków medycznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy. Gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu po raz pierwszy zawału serca albo udaru mózgu oraz w przypadku stałej utraty zdolności do pracy. Udostępnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej Klienta i jego najbliższych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego oraz posiadaniem nieruchomości. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez pomoc domową, psy a także w związku z amatorskim uprawianiem sportu.

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych.

Obowiązkowi zawarcia obligatoryjnych ubezpieczeń rolnych podlegają:

  • budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstw rolnych
  • odpowiedzialność cywilna rolników

Do ww. ubezpieczeń są zobowiązani przystąpić wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty leczenia za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych kosztów leczenia i pomocy assistance w związku z następstwami nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Klientów w czasie podróży i pobytu za granicą. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje także koszty pobytu osoby towarzyszącej, koszty ratownictwa, odpowiedzialność cywilna i wiele innych.