Ubezpieczenia komunikacyjne


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono ważne, bo zabezpiecza Nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

Ubezpieczenie Zielona Karta

Ubezpieczenie Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 12 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy określone w umowie w przypadku np.: zderzenia się pojazdów, zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu a także kradzieży pojazdu lub jego części.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie ochrony utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Ten rodzaj ubezpieczenia to szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają wysokie 60% zniżki. W przypadku powstania szkody ubezpieczeni Klienci zachowają dotychczasową 60% zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.

Ubezpieczenie szyb samochodowych

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub zniszczonej na skutek następujących zdarzeń: zderzenia się pojazdów, uszkodzenia przez osoby trzecie, przedmioty pochodzące z zewnątrz pojazdu, pożaru, wybuchu.

Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance

Ubezpieczenie Assistance obejmuje koszty udzielenia natychmiastowej pomocy powstałe na skutek: zderzenia pojazdów, uszkodzenia pojazdu, awarii pojazdu.

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy przy wymianie koła na terenie Polski i Europy lub odholowanie pojazdu do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego.