Ubezpieczenia transportowe


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do spedytorów lub przewoźników wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, powierzających mienie spedytorom do transportu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczenia Finansowe

Ubezpieczenia tego rodzaju skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców startujących w przetargach i podpisujących różne kontrakty na wykonanie usługi. W większości przypadków wymagane są dodatkowe zabezpieczenia w formie różnych gwarancji finansowych. Przedmiotem takiej gwarancji mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

  • Gwarancja wadium
  • Gwarancja należytego wykonania umowy
  • Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek